You are not connected. Please login or register

Умирбек лаккы и Алдар косе (Казахские и каракалпакские народные анекдоты)

Go to page : 1, 2, 3  Next

Go down  Message [Page 1 of 3]

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
У каракалпаков богатое наследие устного народного творчества. Умирбек лаккы (в народе Өмирбек лаққы) – каракалпакский фольклорный герой. В его анекдотах высмеиваются человеческие недостатки, несправедливость в обществе. Лаккы в переводе означает «остро словный шутник»
В родном городе Шымбай лаккы Умирбеку было поставлен памятник. Это памятник самый возлюбленное место каракалпаков. Даже взрослые каракалпаки позволяет себе над шутит Умирбеком и поиграть возле памятника.

Памятник Умирбеку лаккы, г. Чимбай, Каракалпакстан.

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Алдар-Косе (каз. Алдаркөсе) — вымышленный фольклорный персонаж казахских сказок, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов.
В переводе на русский язык прозвище Алдар-Косе означает «Безбородый обманщик»: «алдар» — обманщик, плут, острослов, «косе»- безбородый.

View user profile
Polat wrote:
Спасибо Полат!
Классная иллюстрация. Вот так народу не угодишь никогда. Smile

У нас есть такая история: Один бай в честь своего отца устроил ас большой. Позвал много людей и чтобы люди ушли довольные раздал по барану даже. Так вот один из уходивших из аса материл бая. Кто то спросил за что ты материшь такого щедрого человека? Тот ответил: если такой щедрый то раздал бы вместе с бараном и веревку чтобы барана легче было домой утащить. Smile
Бай наверное просто забыл про веревку

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
гулдерайым wrote:
Polat wrote:
Спасибо Полат!
Классная иллюстрация. Вот так народу не угодишь никогда. Smile

У нас есть такая история: Один бай в честь своего отца устроил ас большой. Позвал много людей и чтобы люди ушли довольные раздал по барану даже. Так вот один из уходивших из аса материл бая. Кто то спросил за что ты материшь такого щедрого человека? Тот ответил: если такой щедрый то раздал бы вместе с бараном и веревку чтобы барана легче было домой утащить. Smile
Бай наверное просто забыл про веревку
Да такое у каракалпаков есть, у нас говорится: "Той берген заңғар, қой берген заңғар - бир қарыс жипке жарымаған заңғар!!!" Laughing

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Памятник Алдару- Косе – обманувшего самого шайтана (чёрт). г. АстанаПамятник Алдару-Косе – герою казахских народных сказок. В сосновом парке на Кабанбай батыра и Наурызбай батыра г. Алматы.Маркакол - памятник Алдар-Косе

Last edited by Polat on Wed 27 Feb 2013 - 19:52; edited 3 times in total

View user profile
Еще есть Кожанасыр

Бірде Қожанасыр баласымен тойға барыпты. Баласы алдында тұрған тамақты жайпай бастапты. Қожанасыр ыңғайсызданып баласын түртеді. Сөйтсе баласы: Ата, сіз білмейсіз ғой. алмада А витамині бар. балда Б витамині бар депті
Сонда Қожа:
Ал шапалақта Ш витамині бар деген екенLast edited by гулдерайым on Thu 28 Feb 2013 - 0:53; edited 1 time in total

View user profile
Келіндер қайын атасының қайын ағасының атын атамайтын болған ғой.

Қадыр деген шал болыпты. Оның Әбүйір деген баласы болыпты.Баласы ұста екен. Бір келіндері Әббүйірден темірден көсеу істеп берші деп сұрапты. Ұстаның қолы босамай тез істей қоймапты. Бірнеше күннен кейін шыдамы таусылған келін келіп:
Жәке, не болды сонша созып, бір көсеулік қадырымыз болмағаны ма? деп дүрсе қойыпты
Бетіне жымия қараған ұстаны түсініп:
Ойбай, атамның аты екен ғой, әбүйірімнің төгілгені ай- деп бетін шымшып үйден шығып кетіпті дейдіLast edited by гулдерайым on Wed 27 Feb 2013 - 20:23; edited 2 times in total

View user profile
Бір өтірікші шал болыпты. Баласы да өтірікші екен.
Бірде қонақта отырып баласы жұрттың көзінше Аспанда ит кыңсылайда деп қойып қалыпты.
оған отырғандардың ішінен біреу: аспанда қыңсылайтын ит ұша алушы ма еді. деп мырс етіпті.
сонда өтірікшінің әкесі отырып:
бағана үлкен құстың күшікті алып бара жатқанын көріп едім Әлі өлтірмеген екен ғой депті. Жұрт соған наныпты.
Үйде оңаша қалғанда әкесі баласына:
Балам, өтірікті қисынын тауып айтпасаң басыңа өлім тілеп аласың деп өсиет айтқан екен.

View user profile
Бір кедей жалғыз әйелдің үйіне ұрылар түспекші болып, тың тыңдайды. Соны сезген әйел алдында тұрған қымызын сапырып сапырып дауыстайды:
Сапырып сапырып Сарманға бер, қоюынан Құрманға бер. Атқа кеткен алтауға бер, есіктегі бесеуге бер. Өзің іш те маған бер депті.
Ұрылар бұл үйде адам көп екен деп кетіп қалыпты

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Бир күни Өмекең Хийўаның базарында турса, хийуалылар Өмирбекти танып оның сөзден жеңилмеген лаққы екенин сөз етипти. Буны еситкен бир қўақы сарт гәп жарыстырғысы келип Өмекеңниң қасына келип көлеңке тәрепине шығып турып алыпты. Өмекең ири денели адам болған қасында турған сартты көп ўақытқа шекем байқапты. Көрип қалған ўақытта одан:
- Ҳә сарт, не ислеп турыпсаң – деп сорапты Өмирбек.
- Ҳов, бир ғалпақтың шертегиниң тейинде саяда дурман да – деп жуўап берипти сарт.
Өмекең бул сөзден кейин қарап турмай жуўан жудырығы менен сарттың басына бир урыпты. Жерге жалп ете қалған сарт:
- Ҳов, ғалпақ бул нә иди? Вай – вай башым ай – десе.
- Әй сол қалпақтың шертегиниң бақаны тайып кетип сениң басыңа тийди-аў деймен!!! – деп жуўап берген екен.
Содан кейин хийўалылар «Қарақалпақлар менен сөз жарыстырма – жағыңнан айырыласаң» дейди екен. Laughing

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
книга про анекдотов Умирбека

Анекдоты Омирбека - Занимательные истории из жизни знаменитого каракалпакского шутника
Author: Каракалпакский народ
Translator:Борис Привалов
Publisher: Каракалпакстан; Нукус
Publication date: 1970
Цитата:

Данная книга – дебют героя, первый шаг на пути, если можно так выразиться, омирбековедения. В сборнике уместилась лишь малая толика анекдотического богатства Каракалпакии. Дело в том, что перед составителем стояла и без того сложная задача: не только познакомить русского читателя с Омирбеком, но и представить в «блоках» – крупных фрагментах, сохранивших элементы внутреннего сюжета, – дошедшие до нас осколки разрушившегося, распавшегося юмористического эпоса.
Перевод с каракалпакского Борисa Приваловa

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Бир күни Тиманың туўылған күнине Исекең Нексияны саўғаға берипти. Исекеңе Тима разы болып «Жүриң таза көликте Сиз бенен бир сайранлап келейик» - депти. Исекең келисипти. Айдаўшының орнына отырған Тима Исекеңнен «Ҳаў мынаның тормыздан басұа ҳеш нарсеси жоққо?» деп сорапты. Сонда Исекең «Хәй қалпағым-аў, екеўимиз түйедей қурдаспыз! Сениң минезиңди мен билмесем ким биледи? Сонлықтан сениң бир бәлеге душар болмасын деп Газды алып тасладым, әнийер-минерге урып аларсаң деп Рульди алдым. Өзиңниң жүрегиң жаман соның ушын Анаўым кемис – мынаўым артып кетипти деп қыйналмасын деп панелдеги Көрсеткишлерди қойдырмадым. Скоростқа қояман деп катапултаның речагын қозғап қояр деп скорость қойдырмадым. Айтпақшы катапульта болғаны менен оның парашуты жоқ. Негизи тормоздан жақсысы жоқ, сол саған ең мақулы» деген екен. Twisted Evil

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Лучшие свои дни Омирбек, как он сам говорил, провел не во дворце Хивинского хана и не в богатых юртах Сыкмар-бая, а в своем родном ауле, среди друзей и родных.

– Родная заплата дороже чужого халата, – любил повторять Омирбек.

И еще у него была одна любимая поговорка:

– Лучше пусть меня облает собака из родного аула, чем похвалит хивинский казараис!

Куда бы судьба ни забросила Омирбека – он всегда старался поскорее вернуться в свою юрту. В ней он родился, в ней он женился, в ней и умер.

Из этой юрты, из этого аула и пошла по миру слава Омирбека, а его друзья и соседи были первыми, к го слушал его шутки, кто сохранил их, передавая из поколения в поколение.

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Отец Омирбека считался бедняком даже среди бедняков, а никогда не унывал. Хоть он и не был таким остроумцем, каким стал впоследствии его сын, но тоже за словом в карман не лазил.

Как-то раз он поссорился с баем и тот приказал своим чабанам не брать единственную козу бедняка в стадо.

– Путь пасется возле его юрты, если он забыл, что такое почтительность! – сказал бай.

И коза пошла бродить без присмотра вокруг да около.

Залезла в поле бая, истоптала посевы, общипала ростки.

Когда бай увидел, во что превратилось его поле, то кровь бросилась ему в голову. Он подскакал к юрте отца Омирбека и закричал:

– Не хочу тебя больше видеть! Откочуй отсюда немедленно!

– И с места не тронусь, – спокойно отвечал бедняк.

Бай опешил:

– Почему?

– А на чем я буду откочевывать? У меня даже арбы кет, не говоря уже о лошади! – так же спокойно продолжил отец Омирбека. – А у тебя три арбы и много лошадей – так что прямой расчет откочевывать тебе, бай-ага, а не мне! И пусть аллах бережет тебя в пути, омин!

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Уходя в поле, отец часто оставлял маленькому Омирбеку столько заданий, что он просто не в силах был их все выполнить.

Однажды поручений было так много, что Омирбек все их не смог даже запомнить.

– Чтобы все было сделано, когда я вернусь! – сказал в заключение отец.

Омирбек подумал-подумал и убежал играть с ребятами, да так весь день и проносился по полю да по дороге.

Отец вернулся, увидел, что ничего не сделано, и строго спросил:

– Чем же это ты весь день занимался? А?

Омирбек ответил:

– Вы, ага*, столько дел мне дали! Я целый день не мог вспомнить, с чего же мне нужно было начинать… Может, вы сами вспомните, отец?

Но отец, как ни старался, не смог вспомнить – какое дело он назвал первым, какое вторым, а какое – десятым.

– Ну, вот, видите, – сказал Омирбек, – даже вам трудно все вспомнить, а мне же нужно было не только вспоминать, но еще и сделать…

С той поры отец никогда больше не поручал сыну непосильной работы.

________________________________________________________________
* "ага" /"аға"/ - каракалпакские дети обращается к отцу, например «мениң ағам» или «мениң әкем» - мой отец.

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Отец Омирбека любил рассказывать друзьям всякие необыкновенные истории, причем делал это так убежденно, что и сам начинал верить в свои слова. Из-за этого он часто попадал в трудные положения.

Однажды вечером в юрте собрались соседи и друзья, шутили, рассказывали о том о сем.

– А кто знает, почему возле старой кочевки Берген-бая теперь в земле большая дыра – словно оттуда вынули огромное блюдо? – спросил кто-то.

– Мне рассказывал один охотник, – ответил отец Омирбека, – что там было озеро, но оно унеслось на небо. И он сам это видел!

Все засмеялись.

– Ну, пойми, как озеро может улететь на небо? Это же сказка!

– Озера не летают!

– Наврал тебе охотник!

– Нет, я ему верю, – настаивал на своем отец Омирбека. – Это честный человек. Он никогда не врет.

Поднялся горячий спор, и старейший из присутствующих предложил отцу Омирбека:

– Если ты объяснишь нам, как улетело озеро, то мы тотчас же и зарежем барашка, устраиваем для тебя плов. Если не объяснишь – ты плов устраиваешь.

Омирбек давно не ел мяса и еще дольше – плова.

Он дернул отца за рукав и прошептал:

– Разреши, ага, я им объясню!

Отец обрадовался и сказал:

– Мой сын и я – одна кровь, одно целое. Поэтому я уступаю ему свое слово. Он объяснит собравшимся здесь почтенным гостям, как может улететь на небо целое озеро. Расскажи, как в нашей степи летают озера.

– Это случилось зимой, – храбро начал Омирбек. – Была оттепель. Откуда ни возьмись – летят утки. Их столько было, что все небо они закрыли!

– Не помню зимой такого утиного перелета – начал было возражать кто-то, но Омирбек продолжал как ни в чем не бывало:

– Утки устали, увидели озеро и опустились из него. А ночью, когда утки спали, неожиданно ударил мороз. Озеро было мелким, вода промерзла до дна, и утиные лапы вмерзли в лед. Утром утки просыпаются, а лететь им нельзя – лед не пускает! Они бы дождались, пока солнце растопит лед, но в это время появился охотник. Утки испугались, забили крыльями, а лететь не могут. Охотник решил их забрать живыми. Утки рвутся изо льда, хлопают крыльями… Рванулись раз, другой, третий – и взлетели все разом вместе со льдом! Так и полетела ледяная лепешка с утиными крыльями над степью! А вместо озера теперь большая дыра осталась

…В этот вечер Омирбеку достался лучший кусок баранины.

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Один старик, злой и вредный, очень огорчался, когда ему рассказывали про шутки маленького Омирбека.

– Подумаешь, радуются словам младенца, – ворчал он. – Да любой ребенок может говорить так!

– А вы поговорите с этим ребенком, тогда сами и решите – похож ли он на других! – посоветовали старику.

– С большой радостью посрамлю этого говорливого мальчишку, – согласился старик и вместе со своими друзьями пошел к юрте отца Омирбека.

Омирбек сидел на дороге, играл с товарищами в камешки.

– Почему все хвалят твой ум и твою сообразительность? – сердито спросил старик, даже не ответив на приветствие мальчиков. – Чем тут восхищаться? Что хвалить? Это закон жизни – чем умнее человек в молодости, тем глупее он в старости!

– Каким же тогда умным мальчиком вы были, господин мой! – восторженно воскликнул Омирбек. – Наверное, тогда никто с вами не мог сравниться!

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
К хивинскому двору приехал купец из Бухары. Он так расхваливал всякие бухарские диковинки, что все только языками цокали от удивления и восхищения.

– Есть у нас растение по имени репа, – продолжал бухарец. – Это удивительное растение!

– Чем же оно удивительное? – спросил Омирбек.

– В тени этой репы могут остановиться на отдых сорок всадников, и еще останется много свободного места. – ответил купец. – А если ее выкопать из земли, то понадобится тысяча человек, которые смогут ее катить, – такая она круглая и большая!

– Интересно, – произнес Омирбек. – А вот у нас в Хорезме сейчас по заказу великого хана сорок мастеров куют казан…

– Что же это за казан такой? – удивился бухарец.

– Двадцать мастеров куют его с одной стороны, а двадцать – с другой. И таких размеров этот казан, что одни мастера не слышат, как работают другие…

– Зачем же нужен такой большой казан? Что в нем варить будут? – поинтересовался бухарец.

– Э-э, разве ты не понял? – рассмеялся Омирбек. – Твою бухарскую репу! Ведь в другой казан она не поместится!

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq

Однажды Омирбек сидел в юрте богатого бая.

А в это время к баю явился какой-то его приятель. Бай, забыв об Омирбеке, начал всячески ухаживать за вновь пришедшим.

Когда его приятель ушел и бай снова уселся рядом с Омирбеком, тот не выдержал и спросил:

– Оказывается, для тебя не все гости одинаковы. Разве так поступают хорошие хозяева?

Побаиваясь острого языка Омирбека, бай не хотел ссориться с ним и начал его успокаивать.

– У меня такой уж характер: если я вот так, как ты сейчас видел, проявляю к гостю очень большое уважение, это значит, что я его не уважаю, а просто выпроваживаю. А вот если я веду себя сдержанно и скромно – как с тобой – значит проявляю самое душевное уважение.

– И у меня такой же дурацкий характер! – радостно воскликнул Омирбек, схватил свою палку и начал бить бая.

– Ой, ай! Что ты делаешь, Омирбек? – кричал хозяин, не успевая уворачиваться от ударов. – Зачем ты меня бьешь?

– Я тебя бью – значит люблю, – сказал Омирбек. – А если не бью – значит я тебя не могу терпеть!

Говорят, что после этого бай неделю ходить не мог.

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Как-то раз один очень жадный хозяин угостил Омирбека маленьким кусочком мяса.

Положив мясо перед собой, Омирбек не стал его есть.

– Что случилось? – удивился хозяин.

– Очень горячее мясо.

– Так ты подуй на него!

– Боюсь, что если я дуну, оно улетит в степь, – ответил Омирбек.

Тот же хозяин, угощая Омирбека в другой раз, положил ему на лепешку малюсенький кусочек жареной печени.

Омирбек стал утирать слезы.

– Что с тобой? – заволновался хозяин.

– Бедный я, несчастный! – проговорил, всхлипывая, Омирбек. – Глаза мои слабы стали…

– Плохо видишь, что ли? – спросил хозяин.

– Да. Лепешку вот вижу, а печенку – нет…

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Случилось так, что ребятишки, заигравшись, залезли в посевы джугары, которые принадлежали баю.

Один из байских родственников заметил Омирбека и решил примерно наказать его. Но не гоняться же жигиту за каким-то босоногим мальчишкой! И он решил действовать хитростью.

– Мальчик, иди сюда, дорогой! – поманил жигит Омирбека. – Я тебе расскажу очень интересную историю!

Омирбек сразу разгадал замысел жигита и ответил:

– Я бы очень хотел это услышать, но ребенок не должен знать того, что знают взрослые!

И убежал.

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Когда у Омирбека украли ишака, то соседи и друзья собрались у него в юрте и стали обсуждать случившееся.

– Нужно было покрепче его привязывать, – советовал один.

– Надо спать так, чтобы можно было проснуться от любого шороха, а Омирбек спит как мертвый, – наставлял второй.

– Надо было держать ишака в юрте, – изрек третий.

– Кругом сам виноват! Странно, как еще не украли ишака месяц назад! – бубнил четвертый.

Омирбек молчал, но советы продолжали сыпаться со всех сторон.

– Надо завести хорошую собаку…

– У хорошего хозяина ишак должен кричать, если к нему ночью подходит посторонний…

– Веревку нужно привязывать к своей ноге – каждое движение ишака будешь чувствовать…

Наконец Омирбек не выдержал:

– Что же вы ругаете меня одного? Может, и о воре стоит сказать хоть слово? А то получается, что я во всем виноват.

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Рассказывают, что Омирбек долго не мог найти себе жену по нраву, хотя многие девушки хотели, чтобы он стал их мужем.

Говорят также, что перед женитьбой Омирбек совершил большое путешествие.

В общем, как всегда, когда речь заходит об Омирбеке, говорят многое и разное.

Но вот рассказ, записанный со слов самого Досназара-Лев-ши, а значит, достоверный от первого до последнего слова.

Путешествие перед женитьбой Омирбек действительно совершил.

Когда он совсем уже было остановил свой выбор на одной из девушек, то вот что произошло.

Пришел Омирбек к невесте, а та сидит одна в юрте и плачет.

– Что с тобой? – удивился Омирбек. – Если я такой страшный, то не выходи за меня замуж, а плакать не надо, побереги слезы, в жизни еще может пригодиться каждая слезинка…

А она все плачет и плачет.

Стал ее Омирбек расспрашивать, и наконец она сказала:

– Как только я взгляну на нашу юрту, так и плачу!

– Почему?

– Э-э, разве трудно догадаться? А вдруг поднимется сильный ветер?

– Ну так что?

– И юрта упадет!

– Снова поставим!

– У-у, поздно уже будет! – невеста заплакала еще громче. – Она наших детей прибьет! До смерти!

Омирбек даже за голову схватился – неужели невеста так глупа?

И решил: не женится на ней до тех пор, пока не найдется хотя бы трех девушек, еще более глупых.

– Тогда никто не сможет надо мною смеяться, что, мол, взял себе в жены самую глупую из глупых! – объяснил Омирбек друзьям.

…Вот так он и отправился путешествовать, отложив свадьбу до своего возвращения.

Шел куда глаза глядят – пришел в один аул, удивился: юрты пустые стоят!

Оказалось – две сестры ссорятся, а остальные жители их рассудить пытаются.

А спор зашел из-за ичиг. Купили сестры одни ичиги на двоих. Были они бедные, на две пары денег не собрали. И договорились носить ичиги поровну. Старшая сестра уходила на целый день на работу к баю к одевала ичиги. Младшая – делать нечего! – весь день сидела босая дома и злилась.

Ночью, когда старшая сестра ложилась спать, младшая надевала ичиги – надо же износить свою долю! – и ходила вокруг юрты.

И вот, когда ичиги расползлись по всем швам, а подметки прохудились, старшая сестра опять предложила купить пару ичиг на двоих и снова носить их по очереди.

Младшая сестра стала обвинять старшую, что та на один день больше носила старые ичиги, и поэтому соглашалась купить новые, но платить за них меньше, чем половину цены.

– Пока у нас общие ичиги – я за все лето ни одной ночи не спала! – жаловалась она.

Спор разгорелся с новой силой, а Омирбек пошел дальше, довольный услышанным и увиденным.

– Да, эта гуляющая по ночам сестра глупее, чем моя невеста, – сказал он сам себе. – Теперь еще двух дур найти – и можно жениться.

…Сколько дней он шагал и где побывал – неизвестно. Но однажды возле какой-то юрты увидел красивую девушку.

Перед ней лежала широкая кошма, вся в дырках. А красавица продолжала вырезать в ней еще большие дыры.

– Что ты делаешь? – спросил изумленный Омирбек.

Красавица засмущалась, но потом ответила так:

– Разве ты не заметил, что кошма продырявилась? А я решила вернуть ей прежний вид и вот сижу вырезаю из нее дырки, чтоб она стала целой… Как еще можно избавиться от дыр?

– О аллах, когда ты хочешь сделать кого-то глупым, твоя мудрость становится беспредельной! – воскликнул Омирбек. – Пошли мне еще одну такую встречу – и я со спокойной совестью женюсь!

…И аллах услышал его призыв. Спустя некоторое время Омирбек повстречал на каком-то базаре девушку, которая купила семь больших лепешек и тут же начала их есть.

Она съела шесть, потом половину седьмой и, тяжело вздохнув, спрятала оставшийся кусок в сумку.

Сидящая рядом подруга была восхищена ее аппетитом.

– Я съела шесть, – сказала девушка-обжора, – и была такой же голодной, как перед едой. А вот съела половину седьмой – и сразу же аппетит пропал. Значит, первые шесть можно было и не покупать, зря только две монеты потратила…

– А что же нужно было делать? – спросила подружка.

– Надо было купить только седьмую лепешку и съесть половину, – ответила обжора. – Теперь я только так и буду делать!

– О аллах, – сказал Омирбек. – Спасибо тебе за то, что ты не оставил мою невесту без жениха!

И он поспешил домой.

…Досназар-Левша, который поклялся покоем своих родителей, что все вышеизложенное – чистая правда, сам три дня гулял на свадебном тое Омирбека.

View user profile

Polat

avatar
Buyruq
Buyruq
Ишан говорил Омирбеку:

– Ты и разговаривать-то красиво не умеешь! Кричишь, слова из тебя летят, как брызги, – все сразу. Нужно научиться говорить нараспев, тогда тебя приятно будет слушать.

Так как Омирбек не старался угождать своему пиру, то тот все время отыскивал различные поводы, чтобы лишний раз заставить Омирбека говорить нараспев.

Как-то раз ишан и его супы сидели у костра. Потом супы разошлись собирать саксаул, а Омирбека ишан оставил с собой у огня.

– Ты понимаешь, что говоришь некрасиво? – в который уж раз допытывался ишан.

– Да, мой пир, – послушно ответил Омирбек и подбросил в костер саксаула.

– Скажи мне что-нибудь нараспев, как я тебя учил, – предложил ишан.

В это время из костра выскочила искра и попала ишану на чалму. Грязная, пропитанная жиром чалма быстро начала тлеть.

А Омирбек, с трудом удерживая улыбку, принялся произносить нараспев:

– На-а-а-а-ш г-о-о-о~о-о-о-спо-о-о-о-ди-и-и-н п – у-и ир, вы не-е-е-е-о-о-о-осто-о-о-ро-о-о-жно-о-о-о с-е-е-ли-и-и в-о-с-о-зле-е-е-е о-о-о-гня и ва-а-а-а-аша-а-а-а свята-а-а-а-а-я ч-а-а-а-лм-а-а-а на-а-а-а-а-хо-о-о-одится в бз-е-е е-еде-е-е-е…

– Что? – принюхиваясь к запаху горелой материи, вскричал ишан. – О чем ты говоришь?

– О-о-о т-о-о-м, мо-о-о-ой п-и-и-ир, что-о-о-о ва-а-а-аш-а-а до-о-о-остопо-о-о-о-чте-е-е-е-енн-а-а-а-я ч-а-а-а-алма-а-а да-а-а-авн-о-о-о г-о-о-ор-и-и-т!

Ишан схватился за чалму, обжег пальцы.

– Ты что же, просто не мог сказать, что я горю? – дуя на пальцы, закричал ишан на Омирбека.

– Простите, мой пир, – поклонился Омирбек. – но вы ведь сами приказали мне говорить нараспев!

– Э-э, понимать надо: чалма дороже красивого разговора! – плаксиво произнес ишан.

View user profile

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 3]

Go to page : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum