You are not connected. Please login or register

Көне сөздер- көне көздер! (старые слова)

Go to page : 1, 2  Next

Go down  Message [Page 1 of 2]

Слова из сферы животноводства.

Лошади в зависимости от возраста:
құлын
тай
жабағы
құнан
дөнен
қулық
бесті
бие
ат
сәурік
айғыр


верблюды:
бота
тайлақ
буыршын
буырлыш
бұзбаша
інген
атан
бура

Овцы по возрасту
қозы
көбеген
марқа
көрпеш
тоқты
бағлан
тұсақ
көбей
кебе
ісек
азбан
ақауыз
қошқор
саулық қой

козы (ешкі):
лақ
туша
бөрте
шыбыш
серке саулық
текеЛошади в зависимости от качества
жорға
сужорға
текежәуміт
жүйрік
тұлпар
қазанат
саңлақ
сәйгүлік
назбедеу
тұлпар
дүлділ
пырақ
арғымақ

верблюды в зависимости от качества животного
біртуған
бекпатша
күлпатша
нар
аруана
жанпоз
мая
желмая
айыр
қоспақ
балқоспақ
мырзақоспақ
үлек

View user profile

Bek

avatar
Buyruq
Buyruq
интересно, сторонники теории закавказкой прародины тюрок рассматривали эти названия в своих "исследованиях" Very Happy


_________________________
«Мы казаки - жители степи; у нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров, главное наше богатство состоит в лошадях; мясо и кожа их служат нам лучшею пищею и одеждою, а приятнейший напиток для нас — молоко их и то, что из него приготовляется, в земле нашей нет ни садов, ни зданий; место наших развлечений — пастбища скота и табуны коней, и мы ходим к табунам любоваться зрелищем коней»
Касым-хан
View user profile
инструменты касательно лошадей
ер тоқым
ер
тоқым
тебінгі
таралғы
терлік
төс айыл
шап айыл
бөктергі
қанжыға қас
көпшік
қамшы
жүген
ілгек
ауыздық
кеңсірік
сулық
шығыршық
тізгін
сағалдырық
ноқта
шылбыр
өмілдірік
құйысқан
тұсау
кісен
шідер
өре
желпуіш
жабу
аттарақ

View user profile
инструменты применимые к верблюдам

ноқта
бұйда
мұрындық
қом
шөлке
қом
ашамай

View user profile
виды повозок

пәуеске
қарындаш арба
шана
күймелі шана
мала
сүйреткі
тарантас арба
екі аяқты арба
жайдақ шана
тең

View user profile

Bek

avatar
Buyruq
Buyruq
гулдерайым wrote:
пәуеске

???
заимствование


_________________________
«Мы казаки - жители степи; у нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров, главное наше богатство состоит в лошадях; мясо и кожа их служат нам лучшею пищею и одеждою, а приятнейший напиток для нас — молоко их и то, что из него приготовляется, в земле нашей нет ни садов, ни зданий; место наших развлечений — пастбища скота и табуны коней, и мы ходим к табунам любоваться зрелищем коней»
Касым-хан
View user profile
Bek wrote:
гулдерайым wrote:
пәуеске

???
заимствование

так точно. вот перечень еще некоторых заимствований из книги Бельгера:

Үшкөл (школа), періуатшік (переводчик), нашалнік, кінеге (книга), әтірет (отряд), пәуеске (повозка), ізбес (известь), дияла (дело), өшетіл (учитель), көріс (курс), әпесер (офицер), кемесер (комиссар), ділграм (телеграмма), мелитсе (милиция), субалыш (сволочь), безобразия, арестовайт, жәшейке (ячейка), шорнабай (черновик), самогон, ?ашаба (кошевка), пенжек (пиджак), секрет, декрет, кәтлет (котлета) и т.д

могу добавить еще одно слово которое в наших краях широко распространен. В Приаралье воскресенье называют өттік.Оказывается корень этого слова русское слово "отдых".

View user profile
Далее из книги Бельгера Казахское слово

Годовалый беркут называется у казахов балапан құс. Двухлетний - қан түбүт. Трехлетний —тірнек. Четырехлетний — тac түлек. Пятилетний —мұзбалақ. Шестилетний – көк түбіт. Десятилетний —барқын. Одиннадцатилетний — баршын. Двенадцатилетний – шөгел.

Напомню казахские названия оружия и доспехов. Несомненно, поучительный материал, свидетельствующий о лексическом многообразии.

1. Виды кольчуг: бадана, берен, жалаңқат, зере сауыт, көбе, кіреуке, қаттама, торғауыт.
2. Шлемы: бетбейнелі дулыға, көбе дулыға, қаттама дулыға, кұрама дулыға, темір қалпақ, темір телпек.
3. Легкие защитные панцири (кежім): бөреңгілі кежім, зере кежім, көбеккежім, қаттама кежім, қияқ кежім.
4. Оружия стрельбы: мылтық (фитильное ружье), садақ (лук).
5. Режущее оружие: алдаспан, қылыш, сапы, семсер.
6. Колющее оружие: найза, cүңгі.
7. Секущее оружие: айбалта, селебе.
8. Бьющее оружие: шоқпар, сойыл.
9. Казахские нагайки: құмшы, дойыр, дырау, дода.

Музыкальных инстру¬ментов у казахов множество: домбыра (много видов — двуструнные, трехструнные, ширококорпусные, двухсто¬ронние, с полым грифом, шинкильдеки), уілдек, сазген, желбуаз, желқобыз, даңғыра, дабыл, дауылпаз, шындауыл, керней, дулыга, дүңгіршек, тоқылдақ, асатаяқ, адырна, шартылдауық, сақпан, сырнай, кепшік, жетіген, бұғышақ, шың, шаңқобыз, ауызсырнай, қамыссырнай.


Қаpa жидек — черника
Ит бүлдірген — брусника
Көк жидек — голубика
Шырғанақ — облепиха
Бүлдіген — земляника
Мойыл — черемуха
Шие — вишня
Қара өpiк — слива
Бөрі қарақат ~ барбарис
Қой бүлдірген — костяника
Қожақат— ежевика
Таңқұрай — малина
Қарақат — смородина
Долана — боярка

Жусан (полынь),
ермен жусан (чернобыльник),
шайқурай (зверобой),
адыраспан (гармала),
жантақ (верблюжья колючка, иногда: янтак),
түйе жоңышқа (донник),
жоңышқа (люцерна),
беде (клевер),
ошаган (репей),
құзтабан (лапчатка),
қияқ елең (осока),
көде (пушица дернистая),
еркек (житняк),
бидайық (пырей),
арпабас (костер),
құзылот (костер безостый),
ажырық (прибрежница),
сұлыбас (овсец),
түлкіқұйрық (лисохвост),
құу (ковыль),
селеу (триостница),
құға (рогоз),
көкпек (лебеда),
жыңғыл (тамариск),
құзғалдақ (подснежники),
қурай (бурьян),
бақбақ (одуванчик),
тасшөп (чабрец).


еще ряд казахских слов, относящихся к теме «лошадь»: торы (гнедой), құла (буланый), боз ат (сивый), бурыл ат (чалый), кер ат (мухортый), шабдар (игрений, игреневый), қара ат (вороной), кекіл (челка), құлақ (уши), мойын (шея), жал (челюсть), қабақ (веко), омыртқа (позвонок, шейный столб), жал (грива), желке (затылок), сағақ, (изгиб, шея и подбородок), мұрын (нос), ерін (губы), тic (зубы), қабырға (ребра), жота (хребет), омырау (грудь), төс (грудинка), бақай (бабка, козон), тұяқ (копыта), сіңір (сухожилие), аяқ (ноги), жауырын (лопатки), сауыр (круп), мықын (бок, маклок), құйрық (хвост), қыл (щетина, шерсть), көтендік (зад), ұршық (берцовая кость), сан (ляжки), ума (пах), тірсек (голень), көз (глаз), шаша (щетки), әуке (подгрудок
Если многие языки вполне обходятся словами «верблюд», «верблюдица», «верблюжонок», то казахи различают: нар (одногорбый), бура (двугорбый самец-про¬изводитель), үлек (породистый верблюд), қаспақ (метис одногорбого самца и двугорбой самки), желбая (верблюд- скакун), жалбай (с горбами в разные стороны), аруана (одногорбая), інген (дойная), атан (холощеный), арван (порода вьючных верблюдов), қайыма (первородящая), буыршын (молодой верблюд-самец), бота (верблюжонок), тайлақ (годовалый), азбан (холощенный), тұмса (молодая самка), жампоз (разновидность жалбая), майя (приплод аруаны) и др

В зимнюю пору все верблюды называются — жүнді түйе; в летнюю пору — қара қайыс түйе; в осеннюю пору — боздақты түйе. И верблюжья шерсть бывает трех видов: биязы, жабағы, шуда (остевой волос; длинная шерсть с нижней стороны шеи и на ногах выше колен верблюда). В свой черед и шуда бывает трех видов — желке шуда, тізе шуда, томақшы. И верблюжью шкуру делят на три вида: мойнақ тepi, бой тepi, жондық тepi.

Оказывается, жүн (шерсть) бывает разных видов:

Жабағы жүн — шерсть весенней стрижки.
Күзем жүн — шерсть осенней стрижки.
Өлі жүн — «мертвая» шерсть, когда животные линяют.
Биязы жүн — тонкая, нежная шерсть.
Ұяң жүн — шерсть без щетинок.
Мамық жүн — мягкая шерсть, пух.
Қылшық жүн ~ грубая, с шерстинками.

Как же различают время суток казахи? Какие в казах¬ском языке имеются названия для наименования отрезков времени?
Пожалуйста, вдумайтесь:
I. Таң ертең — утро.
а) елең-алаң — предутренние сумерки, перед рассветом. Все еще неопределенно, неясно.
б) құланиек, құлансәрі — когда, начинает светать и уже можно различать очертание предметов.
в) таңсәрі — пора, когда на землю падает свет, но солнце еще не взошло.
г) таң — пора, когда показывается, встает солнце.

II. Сәске — пора, когда солнце всплыло над горизонтом,
а) сиыр сәске — пора, когда солнце поднялось на длину аркана.
б) сәскетүс — примерно около 12 часов дня.
в) ұлы сәске — полдень, перед обедом.

III. Түс — обед.
а) тал түс, талма түс, тапа-тал түс—примерно около часа дня, верхушка дня, пик дня, разомлевший день.
б) шаңкай түс — время дня, когда тень самая короткая, примерно около 2-х часов дня.

IV. Бесін — после полудня, солнце перевалило зенит.
а) ұлы бесін — солнце начинает клониться к закату.
б) кіші бесін — солнце склонилось заметнее.
в) құлама бесін — еще более склонилось.
г) екінді — приближается вечер, солнце совсем уже низко.
д) намаздыгер — солнце готовится к закату, склонилось над своим «гнездом».

V. Ақшам, ымырт — вечер, сумерки.
а) алагеуім — солнце вот-вот зайдет, ранние сумерки.
б) кеугім, кеуім, ымырт — солнце зашло, сгущаются сумерки.
в) кешқұрым, намазшам — время вечерней молитвы.
г) кеш — все окутано сумерками, начало ночи.

VI. Түн — ночь.
а) іңір — пора перед наступлением ночи, природа готовится ко сну.
б) қызыл іңір — начало ночи.
в) жарым түн — полночь.
г) таң қараңғысы — густая мгла, пора перед рассветом, близится рассвет.

View user profile
Оттуда же

Архаизмы из сочинений Бухара жырау (1693-1787): пұсырман (мусульманин), маһи (родовитая знать), мамыр (терпение, благоразумие), көрпелдес (краснобай-трепач), морты? (невзрачный, недомерок, малый), кәләм (слово судьбы), һоммәт (вялый, квелый, жалкий), шөншіт (кожаный мешочек для насыбая, кисет), талыс (из бычьей кожи), арсы мен құра (по мусульманскому поверью, небесная сфера состоит из семи слоев; два высших слоя, где решается потусторонняя жизнь усопше¬го, называются арсы мен күрсі), шадияр (четыре помощника-заместителя пророка Мухаммеда), кебе (кабаба) — обитель Творца.
Архаизмы, встречающиеся у Дулата (1802 -1887): ғақыл (ум, разум, нынешняя форма: ақыл), газиз (в смысле сожаления — қайран), ғафыл (неприметный, незаметный), ғаділ (справедливый, ныне — әділ), ғадет (привычка, ныне — әдет), қиямет (начало потусторонней жизни), жолан (джигит-пришелец, инородец), ғайып ирен қырық шілтен или Баба түкті шашты әзиз — мифические духовники-благодетели, заступники-защитники.
Неупотребляемые ныне слова в творчестве Абая (1845 — 1904): нәпіл (молитва после захода солнца); бергек (покрывало жаулыка женского головного убора); паруардигәр (Бог, Создатель); жықа — (по одной версии подзатыльник, по другой — навершие богатырского шлема); бадалық (хвастовство); сұхбат (задушевная беседа); өлекшін (самка собаки или хищного зверя); ғиззат (ува¬жение, внимание); райыс (наслаждение, услада); мәліш (мелочь); нәфрәтлі (примерный); серменде (гуляка); қатпа (проповедь); шардақ (беспомощный); бәһра (польза, пример, вклад), бәңгі (тупой, глухой) и т.д., а также множество арабизмов, фарсизмов, религиозных и философских терминов, не зная которых, Абая постичь невозможно.
Несколько слов из прозы Жусупбека Аймаутова, значение которых я так и не уяснил, хотя и обращался ко многим знатокам казахского языка: шығу, маңқа, мандам, бұқылама (по контексту, видно, болезни животных); шауқар, бөдес, дүкірт, құнтиыңқы, сұқым, салдаман, тәсiбі, нырай, лике, жом, бейуаз, саңқал, ергенек, шайырқал, березе, мауқіл, мәзқар, шажа, мыршым, мүдуар, дәнекүс, мырсын, шүлеңгер и др.

пәйкел ~ детеныш марала; нұғара — вид охотничьего барабана, обтянутого кожей; шүлеңгер — кузнец, железных дел мастер; күрік — круг, в который вводят лошадь для осмотра; мұрақ — высокий расшитый головной убор казахской знати.
Из разных источников я также узнал, что самка барса называется таутан, барсенок — алан, котенок —мәулен, а древнее название волчицы — құртқа.

Астақта — низкий столик, на котором раскатывают тесто, готовят пишу;
Сыпыра — посуда, в которой хранят остаток муки и дрожжи;
Қамырбұрыш — один из видов дрожжей;
Рапида — специальные рукавицы, употребляемые при выпечке лепешек в раскаленном тандыре;
Шөрек — один из видов хлебного изделия;
Ақсыл — белок;
Kәyip — огненное дыхание раскаленной тандырной печки.
характерные движения и жесты казахского танца, составляющие его основу, как «саяқ журіс» (осторожный ход), «сыпайы журіс» (изящный ход), «қымтыма» (пластика рук), «шынжара» (бегущие вол¬ны), «өкше алмасу» (ход с поворотом), «малдас» (приседание), «айналмалы-ауыспалы» (переменный ход с вращением), «өкшелеу» (ход с каблука), «сүйретпе» (скольжение), «сырма» (поземка), «дүлей» (вьюжные закручивания), «зырылдауық» (вихрь), «бұрқасын» (полет метели), «оралу» (наматывание), «ширатпа» (сучение), «бұраңбел» (гибкость талии) и др.»

View user profile
Бельгер далее пишет:

Известно, что число семь у казахов (как и у многих других народов) относится к священному, магическому. Этнограф и писатель Сеит Кенжеахметулы обыгрывает это число, конкретизируя разные этноэтические понятия, связанные с этим числом. Вот его примеры:

Жеті шәріп (Семь святых мест или предметов)

1. Мекке
2. Медина
3. Бұхара
4. Шам
5. Қатым
6. Құддыс (Мысыр)
7. Кэләм (Құран)

Жеті ру (Семь родов Младшего жуза)

1. Кердері
2. Tілеy
3. Жағалбайлы
4. Рамадан
5. Табын
6. Тама
7. Керейіт

Жеті казын (Семь благ, богатств)

1. Ер жігіт (Храбрый джигит)
2. Сұлу әйел (Красивая женщина)
3. Ақыл, білім (Ум, образование)
4. Жүйрік am (Быстрая лошадь)
5. Қыран 6үркіт (Сокол-беркут)
6. Берен мылтық (Охотничье ружье)
7. Жүйрік тазы (Гончий пес)

Жеті жұт (Семь бед)

1. Құрғақшылық (Засуха)
2. Жұт (Бескормица, падеж скота)
3. Өрт (Пожар)
4. Оба (Холера)
5. Соғыс (война)
6. Топан су (Потоп, наводнение)
7. Зілзала (Землетрясение)

Жеті су (Семь рек, Семиречье).

1. Іле
2. К,аратал
3. Ақсу
4. Көксу
5. Басқан
6. Лenci
7. Сәрк,ант

Жеті ғалам (Семь частей Света):

1. Шығыс (Восток)
2. Батыс (Запад)
3. Oңтүcтік (Юг)
4. Coлтүстік (Север)
5. Аспан (Небесная — высшая — часть света)
6. Жер (Земля, серединная часть света)
7. Жерасты (Подземье, нижняя часть света)

Жеті жетім (Семь сирот):

1. Тыңдамаған сөз (Невостребованное слово)
2. Қиюсыз без (Несшитые лоскуты бязи)
3. Иесіз жер (Обезлюдевшая земля)
4. Басшысы жоқ ел (Народ без предводителя)
5. Аққу-қазсыз көл (Озеро без пернатых)
6. Жерінен айырылған ер (Храбрый муж, лишенный родины)
7. Замандасы қалмаған (Старец, лишившийся сверстников)


Жеті тозақ (Семь кругов ада):

1. Жаһаннам
2. Иази (Ләзи)
3. Жахин
4. Хатма
5. Саир(сағир)
6. Сахр (сықыр)
7. һауия (Хауиа)

Жеті қат жер (Семь сфер подземелья)

1. Тұңғиық (Пучина)
2. Жылан (Гадюшник)
3. Су (Вода)
4. Қос балық (Две чудища-рыбы)
5. Қара тас (Черный камень)
6. Көк өгіз (Сивый вол)
7. Жер (Земля, твердь)

Жетi қат көк (Семь небесных тел)

1. Ай (луна)
2. Күн (солнце)
3. Шолпан (Сириус)
4. Есекқырған (Меркурий)
5. Қызылжұлдыз (Марс)
6. Сатурн
7. Мүштәри{ Юпитер)

Жеті күн (Семь дней недели):

A)
1. Дүйсенбі (понедельник)
2. Сейсенбі (вторник)
3. Сәрсенбі (среда, день удачи, везения)
4. Бейсенбі (четверг)
5. Жұма (пятница, священный день)
6. Сенбі (суббота)
7. Жексенбі (воскресенье)

Б)

1. Бүгін (сегодня)
2. Ертең (завтра)
3. Бүрсікүні (послезавтра)
4. Арғы күн (после послезавтра)
5. Ауыр күн (тяжкий день)
6. Соңғы күн (последний день)
7. Азына (скорбный день)

View user profile
Предметы, изготовляемые из обработанной кожи:
ішік, тымақ, тайжақы, тоң, шалбар, бөстек, шоншік, талыс, саба, торсық, тұлып, көнек, малақай, қолғап, тулақ, сыпыра, дастарқан, өң, терлік, өт, тоқым, тебінгі, ішпек, төсеніш.
Изделия из сыромятной тесьмы:
Таралгы, тебінгі, жүген, ноқта, айыл, құйысқан, өмiлдiрiк, шiдep, тұсамыс, тағабау, шеттік, канжыға, тiзгiн, шылбыр, шалма, арқан, таспа, көрік, cipi, cipгe, түйме, тұтка, тоқым, адырна, көк, ұлтан, құлақбау, шілия, божы, оймық, қамшы, бишік.

View user profile
Еще старые слова значения которых я не знаю

мүртед из пословицы: жеті атасын білмеген мүртед

мүндер - а это слово часто идет в паре со словом ұры- вор

сілеу из пословицы от жаманы сілеу, ел жаманы тілеу. думаю сілеу это вид травы так как "от" на казахском означает траву.

мәгәс в наших краях это ругательное слово. означает что то вроде тупица, олух. но точного значения тоже не знаю.

View user profile
есть книги конца 19-го века:
М. Машанов "Русско-киргизский словарь» 1899 г.
Ильминский "Материалы по изучению киргизского языка"

надо найти эти книги! Smile

View user profile

Bek

avatar
Buyruq
Buyruq
гулдерайым wrote:Еще старые слова значения которых я не знаю

мүртед из пословицы: жеті атасын білмеген мүртед


мүртед - это арабизм (муртад) произносят в адрес вероотступников. любят употреблять это словечко на капказе


_________________________
«Мы казаки - жители степи; у нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров, главное наше богатство состоит в лошадях; мясо и кожа их служат нам лучшею пищею и одеждою, а приятнейший напиток для нас — молоко их и то, что из него приготовляется, в земле нашей нет ни садов, ни зданий; место наших развлечений — пастбища скота и табуны коней, и мы ходим к табунам любоваться зрелищем коней»
Касым-хан
View user profile
Bek wrote:
гулдерайым wrote:Еще старые слова значения которых я не знаю

мүртед из пословицы: жеті атасын білмеген мүртед


мүртед - это арабизм (муртад) произносят в адрес вероотступников. любят употреблять это словечко на капказе

Спасибо! теперь буду знать Smile

View user profile
Встретила в книге Серикбола Кондыбая такие старые заклинания. В первом мать просит святого Камбара защитит ее дитя. во втором Домбая, отца Коркыт-ата просят заступиться за вдов и сирот.

1. Көл иесі Қамбар ау
Шөл иесі Қамбар ау
қарағыма көз сал ау

2.Ей ер Домбай, ер Домбай
Шақырғанда кел, Домбай
Жетім менен жесірдің
тілегенін бер, ДомбайЭтот стишок я услышала из уст нашей сватьи, уроженки Семипалатинской области. Стишок применяется в случае когда гости просят разрешения встать со стола и уйти домой

Жылқымды айдаймын адырменен
Уақыт өтіпті ғой дабырменен
Кел демек бар, кет демек жоқ
Қайтайық үйімізге қадірменена это шутливый стишок. В нем парень поет что у него виски раскалываются если приходится проехать дорогу без девушки сопутчицы

Қара суда қаймақ жоқ мұз болмаса
Қой етінде дәм болмайды тұз болмаса
Екә шекем солқылдап жүргізбейді
Жолдасымның біреуі қыз болмасаЭто стишок адресованный молоденьким девушкам. В нем звучит запрет улыбаться и строить глазки. Very Happy

Осым осым осыма
Шай қайнайды мосыда
қайнап тұрса бұл шайым
кім келмейді менің қасыма
күшігендей сұңқылдап
күлгенің жетер басыңа
тымсырайып отырсаң
кім келер сенің қасыңаЕще один стишок посвященный дочерям. Примерный перевод: моя дочка, создана девушкой.Поэтому к ней пришли свататься сто человек. Забрал ее у меня один человек из этих ста

Қызым қызым қыз кісі
Қызыма келді жүз кісі
жүз кісінің ішінен
алып кетті бір кісі


а это стишок-издевка над детьми. Его говорят старшие маленьким когда те чихают. В стихе говорится: жарекем алла,упади со скалы и иди обнимать ноги покойного. далее бабушка или тетушка спросит несмышленыша пойдешь обнимать ноги покойного, то бишь хочешь умереть? а ребенок обязательно прокричит: не пойду я обнимать ноги покойного. А бабушка или тетушка от всей души посмеется над речью и искренним возмущением ребенка.

Жәрекім алла, жардан ұш
өлген адамның аяғын құш

Өлген адамның аяғын құшасың ба? Very Happy


примерно такие стишки рассказывает бабушка ногайка на видео ниже

есть моменты которые мне не совсем понятны. но на процентов 95 понимаю

View user profile
Древнее руководство в выборе жены

Әйел алсаң торыны ал
не болмаса аққұбаның зорын ал
ол болмаса қараны ал
әйтпесе
өзі сары көзі көк
былшылдаған сөзі көп
бір бәлеге қаласың SmileLast edited by гулдерайым on Fri 5 Apr 2013 - 3:11; edited 1 time in total

View user profile
Этот стих написал уважаемый Каракалпак на туране. Мне стих понравился и я незамедлительно отправила его в свою копилку.

Еділ қайда, ел қайда?
Жайық қайда, жай қайда?
Жалаңаяқ сорлыға
Тікенексіз жол қайда?

View user profile
из книги ГавердевскогоView user profile
шаған означает белый цвет
шаған ат, шаған түйе означает "лучший конь", "лучший верблюд". подавались как особый вид подарка при уплате кунов или при уплате калымов

View user profile
Мәлік означает чуму крупного рогатого скота

View user profile

romeo

avatar
Buyruq
Buyruq
Гулдерайм
у Вас есть не точности например у нас на севере с пева идет кулын потом жабагы, а потопм тай, а ат ето вообще ездовой конь кастрированный,
На счет видео с ногайской ажешкой прикольно особенно ее фраза "атты сауады" казакском ауле все со смеха помрут, что со мной чутьи не случилось LOL!

View user profile
romeo wrote:Гулдерайм
у Вас есть не точности например у нас на севере с пева идет кулын потом жабагы, а потопм тай, а ат ето вообще ездовой конь кастрированный,
На счет видео с ногайской ажешкой прикольно особенно ее фраза "атты сауады" казакском ауле все со смеха помрут, что со мной чутьи не случилось LOL!

Рақмет, Ромео!
Эти слова я нашла в журнале конца 80-х. Журнал "умудрился" дойти до наших дней в кипе старых бумаг. Надо было слова более подробно разделить на категории. Я как то поленилась и всех скопом написала. Каюсь, была не права.

А насчет жабагы и тай, буду знать. Если честно я в этом не разбираюсь. Например я не знала что Көрпеш это вид ягненка. У меня Көрпеш ассоцировалось со словом көрпе. А Бөрте с бөрі. Оказывается вот как оно.

View user profile
Қара өлеңдер

Ғашықтық туралы

1.керуенге ілесіп мая кетті
артқы аяғы маяның тая кетті
ғашық болып соңыңнан бір жыл жүрдым
қайран айлар қайтейін зая кетті

2. Жоланда бір бәйтерек егіледі
жапырағы жел соқса төгіледі
түскенде сен есіме қимас қалқам
қабырғам сынбаса да сөгіледі

3.Сені ойлап алдым сатып сары сабын
көрмесем сағат сені сағынамын
сен берсең сондай көңіл, қалқатайым
кісіні сенен басқа не қыламын?

4.сен дегенде бір жынды дуанамын
төбеңді көрген сайын қуанамын
сылтауым жоқ ауылыңа тектен текке
баруға ел жұртыңнан ұяламын

қыздың жауабы:
емес пе біздің ауыл бәрі манап
есебіне жете алмас малын санап
біреу міреу сұраса сылтау аз ба?
жүрмін дей сал жоғалған қозы қарап

5.базардың алып келдім батысайын
қалқатай саған мәлім менің жайым
тұрақты мекеніңді айтып қойшы
өзім ақ ата анаңмен танысайын

6.жылқымды жаңа келдім жиыстырып
ер шаптым төрт ағашты қиыстырып
өзіңді шағып алар шаяным жоқ
тізеңді бермен отыр түйістіріп

7. қара ойдың қасқыр алар ителгісі
жігіттің қызға жақын икемдісі
шын болса мына сөзің, сәулетайым
құрбыңның келіп отыр сүйкелгісі

10. ендеше шұбар туша, шұбар туша
көрінер қыздар сұлу белін буса
алдына есігіңнің су құйып қой
жығылсын әкең тайып мені қусаLast edited by гулдерайым on Sat 11 May 2013 - 19:10; edited 1 time in total

View user profile
басқа тақырыптарға

1.жеткізбей жылқы ішінде бір қашаған
ұстамай қашағанды тұрмас адам
әркімнің өз басына бақ қонбаса
кісіден не тұрады бір асаған

2.анаң да мақтан еткен ұл туғанын
қолыңнан келмес іске ұмтылмағын
сояды халық қаласа хан түйесін
ойлай жүр қайда жүрсең халық қамын

3.жантақты жолда жатқан алып таста
кірмесін кісіге де сенен басқа
мың болып жақсылық еселенер
кейінгі үлгі болса келер жасқа

4.күнде алшы түсірсең де асығыңда
көрмейді жат жер сені тасы құрлы
шеңгел де өз жерінде дүркірейді
әркімнің өз елінде басы құрлы

5.сынама хас батырды жаралыда
сынама хас сұлуды қаралыда
өзіңе өзге қамқор болсын десең
басқаның қарап үйрен қабағына

6.дүние опа бермес жинағанмен
кетесің бір күн тастап қимағанмен
басыңды кім сыйласа машайығың
өзіңді болғын жолдас сыйлағанмен

View user profile

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 2]

Go to page : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum